Civil-izáció a Családi közösségek védelméért

 

 

pre podporu spolupráce maďarsko-slovenských občianskych združení pôsobiacich
v oblasti starostlivosti o rodinu, ochrany rodinnej komunity


Termín:      18. október 2012 (štvrtok)    10:00 – 18:00 hod.
19. október 2012 (piatok)     10:00 – 16:00 hod.
Miesto:      Hotel Clavis, Jókaiho 22, Lučenec, Slovensko

Program konferencie:

18. októbra 2012, štvrtok, od 10:00 -18:00 hod.

10:00 – 10:05     Registrácia

10:05 – 10:20    Predstavenie projektu, partnerov projektu

10:20 – 11:00     Zoznamovací príhovor zúčastnených organizácií

11:00 – 11:15     Prestávka

11:15 – 12:00    Prednáška: Podpora  ochrany rodiny v zmysle rozvoja rodičovských zručností Mgr. Elena Vaňová, OZ Úsmev ako dar, Bratislava, supervízor

12:00 – 12:45    Prípadová štúdia: Rodinné skupinové konferencie a ich realizácia v praxi,Mgr. Samuel Vaňo, OZ Úsmev ako dar, Bratislava, supervízor

12:45 – 13:45     Obedňajšia prestávka

13:45 – 14:30         Prednáška: Prezentácia organizácie Úsmev ako dar a jej celoštátne pôsobenie zamerané na pomoc rodinám, príklady dobrej praxe Mgr. Elena Vaňová, OZ Úsmev ako dar, Bratislava, supervízor

14:30 – 15:00    Prednáška: Aktivity mesta Lučenec v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v oblasti podpory a ochrany rodiny Ing. Želmíra Kolimárová, Mesto Lučenec, vedúca oddelenia stratégia mesta

15:00 – 15:15     Prestávka

15:15 – 16:30    Workshop: Prezentácia zariadení sociálnych služieb pomáhajúcich rodine
PhDr. Zdenka Kotrasová, Centrum pre občana a rodinu, Lučenec, riaditeľka

16:30 – 17:00    Prednáška: Starostlivosť o rodinu v zariadení núdzového bývania – ochrana rodinnej komunity
Bc. Peter Janošík, Zariadenie núdzového bývania a útulku, sociálny pracovník

17:00 – 17:30     Workshop: Príklady dobrej praxe – realizované projekty
Mgr. Marek Navrátil, OZ Za dôstojný život, sociálny pracovník
Vladimír Sendrei

17:30 – 18:00     Záver prvého dňa konferencie
19. októbra 2012, piatok, od 10:00 – 16:00 hod.

10:00 – 10:30     Prednáška: Nadácie a organizácie – možnosti grantov
Mgr. Lukáš Petroch, Krízové stredisko, Lučenec, sociálny pracovník

10:30 – 11:10    Prednáška: Práca s deťmi vyňatými z rodinného prostredia v konkrétnych podmienkach krízového strediska a detského domova
Mgr. Alexandra Fürješová, Detský domov, Lučenec, sociálna pracovníčka

11:10 – 11:25     Prestávka

11:25 – 12:20    Workshop: Sieťovanie organizácií – nadviazanie spolupráce pre realizáciu ďalších projektov

12:20 – 12:45    Workshop: Arteterapia
Denisa Mayerová, profesionálny rodič

12:45 – 13:45    Obedňajšia prestávka

13:45 – 14:15    Prednáška: Špecifiká práce s rómskou rodinou – konkrétne výsledky z praxe
PhDr. Zdenka Kotrasová, Centrum pre občana a rodinu, Lučenec, riaditeľka
Mgr. Martina Trčanová, OZ Za dôstojný život, psychologička

14:15 – 15:45    Workshop: Pracovné skupiny na základe nadviazanej spolupráce pre realizáciu ďalších projektov

15:45 – 16:00     Záver konferencie

Konferencia poskytne príležitosť na výmenu odborných skúseností, na spoločnú skupinovú prácu, na iniciatívu praktickej spolupráce a tiež na vytvorenie osobných a pracovných vzťahov, ktoré zabezpečujú pevný základ spoločných aktivít v budúcnosti.

V rámci podujatia poskytneme možnosť vlastnej výstavy, resp. prezentácie. Očakávame zástupcov občianskych združení.

 

OZ BOVAP
Svätoplukova 2
984 01 Lučenec
bovap@centrum.sk
0905 846 155
www.bovap.sk

IN Network Slovakia, n.o.
Sokolská 12
984 01 Lučenec
inslovakia@stonline.sk
047 4512 974
www.innetwork.sk

OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2
987 01 Poltár
cpkpoltar@cpk.sk
047 4111 800
www.ptpartnerstvo.sk

Kultúrno-výchovné OZ Láčho drom
Huta 31
985 05  Kokava nad Rimavicou
sendrei@post.sk
0911 278 951

OZ Fundament
Francisciho 1
979 01 Rimavská Sobota
ozfundament@rsnet.sk
0905 944 648
www.fundament.sk

OZ Partnerstvo Južného Novohradu
Ratka 109
986 01  Fiľakovo
juznynovohrad@centrum.sk
www.juznynovohrad.sk

OZ Za dôstojný život
Vajanského 71
984 01 Lučenec
ozdostojnyzivot@gmail.com
047 43 22 384
www.dostojnyzivot.sk

ISTOTA, n.o.
SNP 25
985 54  Lovinobaňa
istota.istota@centrum.sk
0907 857 593
www.istotalc.webnode.sk

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
info@usmev.sk
02 638 15 208
www.usmev.sk

OZ Partnerstvo
Svätoplukova 2
984 01  Lučenec
0905 614 807
partnerstvo@centrum.sk

OZ Šťastný život
SNP 502/7
985 52  Divín

OZ Pod skaličkou
Lupoč 102
985 11  Lupoč
0904 947 466

Krízové stredisko Lučenec
Vajanského 71
984 01 Lučenec

Detský domov Margarétka
Vajanského 71
984 01 Lučenec

Regionálne združenie Javor
Námestie mieru 429
985 52  Divín
javor@divin.sk
0908 944 009
www.regionjavor.sk